خطرات کانال گالوانیزه در بیمارستان،کانال کشی بیمارستان